workshop jewelry juwelen
Lotte de Mey
05/15/2024
5 min
0

Hoe het begon voor mij - How it started for me

05/15/2024
5 min
0

(geschreven op 6 november 2021)

(written on the 6th of November 2021)


Na mijn middelbare studies wou ik heel graag iets creatiefs gaan doen. Mijn keuze viel op juwelen, dat leek me het meeste haalbaar om later ook echt mijn job van te maken. Na me goed geïnformeerd te hebben, besloot ik eerst de technische kant onder de knie te krijgen. Ik deed mijn 5e en 6e middelbaar opnieuw in het BSO, richting juwelierskunst in het TNA in Antwerpen.
Hier kregen we opdrachten die we tot op de mm exact moesten namaken. Was het niet goed genoeg? Dan moest je gewoon herbeginnen, zeer effectief! Het waren heel klassieke opdrachten, die ik toen vreselijk lelijk vond. Ik heb hier toen veel geleerd, maar ook veel niet geleerd. Het jammere aan het namaken van de opdrachten was, dat we niet leerden waarom iets op die manier in elkaar werd gezet. Zo kon je de ring alleen maar maken met de opgegeven maat van stenen, maar met een andere maat zou je niet weten hoe het moet. Naast techniek waren de twee andere topvakken voor mij edelsteenkunde en juweeltekenen. Een hele nieuwe wereld ging open en eindelijk kreeg ik tekenles !

After finishing high school, I really wanted to pursue something creative. I chose jewelry, as it seemed the most feasible option to eventually turn into a career. After thorough research, I decided to first master the technical aspect. I repeated my 5th and 6th years of high school, but now specializing in jewelry art at TNA in Antwerp.

Here, we were given assignments that had to be replicated exactly to the millimeter. If it wasn't good enough, you simply had to start over, which was very effective! The assignments were very traditional, which I found terrible at the time. I learned a lot here, but also missed out on a lot. The downside of replicating the assignments was that we didn't learn why something was assembled in a certain way. For example, you could only make the ring with the specified size of stones; with a different sized stone, you wouldn't know how to proceed. Besides technique, the other two top subjects for me were gemology and jewelry drawing. A whole new world opened up, and I finally got to take drawing lessons!

Na die twee jaar trok ik naar de Academie van Schone Kunsten in Antwerpen. Ik verwachtte hier heel andere technieken te leren, zoals filigraan en granulé. Daar volgde een zware teleurstelling, van techniek was geen sprake meer. We leerden verschillende materialen kennen, zoals porcelein, glas, hout.... maar juwelen maken was in het eerste jaar al zeker niet de bedoeling. We leerden gaandeweg ontwerpen, maar veel uitleg werd er nooit gegeven. Evaluaties van ons werk kregen we al helemaal niet, enkel een cijfer. De communicatie naar de leerlingen toe en tussen de leerkrachten onderling was zeer ontoereikend en zorgde voor veel spanning, waardoor ik ontzettend onzeker werd.
Ik ontdekte er wel mijn grote liefde voor schilderen en materialen kennis (al kregen we enkel theorie en nooit iets van de materialen te zien waar we over spraken tijdens deze les). Je merkt het al, ik studeerde hier na vier jaar en een onderscheiding toch af met zeer grote frustraties! Even een side note, ik studeerde van 1999 tot 2005 aan de Academie en uiteraard gaat het hier over mijn persoonlijke beleving. 

After those two years, I enrolled at the Royal Academy of Fine Arts in Antwerp. I expected to learn very different techniques there, such as filigree and granulation. However, I was very dissapointed as there was no mention of technique at all. Instead, we got to experiment with various materials like porcelain, glass, wood... but making jewelry was definitely not the focus in the first year. We gradually learned to design, but follow-up was scarce. We never received evaluations of our work, only grades. Communication with the students and among the teachers was very inadequate and led to a lot of tension, making me incredibly insecure.

However, I did discover my great love for painting and different materials there (although we only received theory and seldom got to see any of the materials we discussed). As you can tell, despite graduating with honors after four years from the Academy in 2005, I did so with a lot of frustrations! Just a side note, this is based on my personal experience studying at the Academy from 1999 to 2005.

atelier studio

Om alle kennis die ik naar mijn gevoel miste aan te vullen, heb ik na die 6 jaar nog zeer vele bijscholingen gevolgd in binnen- en buitenland. De technieken waar ik geen opleiding in vond, heb ik mezelf aangeleerd via boeken en zeer veel experimenteren.

Ik startte in 2009 mijn workshops op om kennis te delen volgens mijn waarden. Zo ontstonden mijn workshops en opleidingen. Elke workshop vertrekt van een bepaalde techniek. Je krijgt hier een massa aan info en dan kan je zelf aan de slag. 

To fill in all the gaps in my knowledge, I pursued many further courses both domestically and internationally after graduating the academy. For lots of techniques I couldn't find formal training, so I taught myself through books and a lot of experimentation.

In 2009, I began teaching my workshops to share my knowledge according to my values. This is how my workshops and courses originated. Each workshop handles a specific technique. You receive a mass of information , and then you can get hands-on yourself.

Mijn uitgangspunten zijn:

1. Ik vind een veilige omgeving noodzakelijk om te kunnen groeien en leren. Je kan je talenten niet ontplooien als je geen vragen durft stellen of stommiteiten durft uithalen.
2. Een leerkracht moet je vooruit willen helpen. Hij moet zijn kennis willen delen, zijn student kunnen doorgronden en het potentieel zien dat er aanwezig is.
3. Techniek is de basis en is noodzakelijk. Je hoeft niet alles zelf te gaan uitzoeken. Leer en oefen alle basistechnieken heel goed in en ga daarnaast experimenteren.
4. Tijdens mijn studies en bijscholingen ging alles vaak aan een enorm traag tempo. Hier heb ik zelf een hekel aan. Ik krijg het liefst een grondig pakket aangeboden waarna ik zelf aan de slag kan gaan. Een traag tempo zorgt ervoor dat het enthousiasme van de studenten achteruit gaat of verdwijnt.
5. Wat is het allerbelangrijkste dat je moet meenemen uit een opleiding? INZICHT! Je moet begrijpen wat je aan het leren bent. Waarom is een bepaalde handeling de beste manier om iets uit te voeren? Wat zit daarachter? 

My teaching principles are:

  1. I believe a safe environment is necessary for growth and learning. You can't develop your talents if you're afraid to ask questions or make mistakes.
  2. A teacher should want to propel you forward. They should be willing to share their knowledge, understand their students, and see the potential in their students.
  3. Technique is the foundation and is essential. You don't have to figure everything out on your own. Learn and practice all the basic techniques thoroughly, and then experiment.
  4. During my studies and further education, everything often moved at an extremely slow pace. I personally dislike this a lot. I prefer to be presented with a lot of information and then get to work myself. A slow pace leads to a decrease or loss of enthusiasm among students.
  5. What is the most important thing you should take away from a training? INSIGHT! You must understand what you're learning. Why is a particular action the best way to perform something? What's behind it?

workshop jewelry juwelen

Comments